STOMATOLOG BEOGRAD CENTAR, TERAZIJE 14
GRIN DENTAL CARE

Stomatolog Beograd centar – Grin Dental Care , zakažite vaš termin prijavom putem online obrasca.

Kontakt

GRIN DENTAL CARE

info@grin.rs

Opcije plaćanja

  • Gotovinsko plaćanje
  • Odloženo plaćanje čekovima građana do 6 meseci bez kamate
  • Ugovori sa firmama o kreditiranju zaposlenih, kao i za korisnike PIO fonda za plaćanje naših usluga na mesečne rate putem administrativne zabrane
  • Plaćanje na rate uz pomoć PIO fonda

Cenovnik

Kontaktirajte nas za dodatne informacije.

Stručnost, pouzdanost i praćenje najnovijih tehnologija i dostignuća na području stomatologije omogućuju nam da budemo uspešni  na izuzetno konkurentnom tržištu. Zadovoljstvo pacijenata nam je važno, a pravila struke i konstantna edukacija osnova.

Čitajte naš blog i pratite nas na Facebooku, ili posetite naš  Google+ i Instagram nalog.

Pišite nam

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja.

STOMATOLOG BEOGRAD CENTAR GRIN DENTAL CARE

UGOVORI ZA PLAĆANJA PUTEM ADMINISTRATIVNE ZABRANE I PIO FONDA

UGOVOR ADMINISTRATIVNE ZABRANE ZA ZAPOSLENE

STOMATOLOG BEOGRAD CENTAR

GRIN DENTAL CARE


СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

„GRIN DENTAL CARE

TERAZIJE 14

 

 

УГОВОР

о пословној сарадњи

 

Закључен дана ______________________ у Београду,између:

 

1) Стоматолошке ординације „ GRIN DENTAL CARE“

(у даљем тексту: Ординација)

 

2) __________________________________________________

 


(у даљем тексту:Корисник услуга)

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

 

Члан 1.

 

Предмет овог уговора је регулисање међусобних односа у пружању стоматолошких услуга радницима корисника услуга и члановима њихових породица.

 

Обавезе ординације:

Члан 2.

 

Ординација ће радницима корисника услуга пружити стоматолошке услуге:

поправка и лечење зуба ,протетика,орално хируршке интервенције,лечење пародонтоза,избељивање зуба, ортопедија вилица.

 

Члан 3.

 

Цена за извршене стоматолошке услуге су утврдиле ценовником Ординације који је саставни део овог уговора.Цене су изражеле у бодовима

(1 бод има вредност 1 Еуро).Фактурисање извршених услуга се врши у динарској противредности на дан уговорених рата по средњем курсу Еура Народне Банке Србије.Ординација ће о евентуалним променама благовремено обавестити Корисника услуга,који ће с тим упознати своје раднике. 

Члан 4.

 

 

  1. до 50 бодова „без могућности плаћања у више рата“
  2. од 50-200 бодова „на три месечне рате“
  3. од 200-600 бодова „на шест месечних рата“
  4. преко 600 бодова „ на дванаест месечних рата“

Члан 5.

Ординација ће фактуру са спецификацијом радова и појединачних цена,бројем рата за одложено плаћање,као и писменом сагласношћу радника корисника услуга за отплату преко платног списка ,доставити кориснику услуга,који ће спровести плаћање фактуре.

 

ОБАВЕЗА корисника услуга

Члан 6.

 

Радници Корисника услуга се обавезују на редовне контроле и то на сваких шест месеци.

Члан 7.

 

      Корисник услуга се обавезује да својим радницима заинтересованим за стоматолошке услуге у Ординацији,овери потврду којом се гарантује да су у сталном радном односу.

Члан 8.

 

Корисник услуга се обавезује да врши обуставу месечне зараде запосленог у висини уговорених (у фактури) рата и исте исплаћује на текући рачун број:

,најкасније до 5-ог у месецу.

 

Члан 9.

 

Корисник услуга је сагласан да уплату прве рате изврши на текући рачун Ординације обуставом од прве наредне исплате за запосленог,по добијању документације од Ординације.

 

Члан 10.

 

Корисник услуга гарантује Ординацији да ће дуг запосленог бити у целости исплаћен у уговореним роковима.

Члан 11.

 

У случају да запослени раскине радни однос код Корисника услуга,Корисник услуга се обавезује да пре раскида радног односа изврши наплату од запосленог дела износа кредита.У случају да Корисник услуга из било којих разлога не поступи на начин из ст.1.овог члана,преузима обавезу отплате преосталог износа кредита.

 

Завршна одредба

Члан 12.

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања.

 

Члан 13.

 

У случају евентуалног спора,надлежан је Пети општински суд у Београду.

 

Члан 14.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 (два).

 

 

ОВЕРАВА

 

За ординацију

 

мп

датум

 

 

 

 

 

 

За корисника услуга

 

мп

STOMATOLOG BEOGRAD CENTAR GRIN DENTAL CARE

IZJAVA ZA REPUBLIČKI FOND PIO ZA PENZIONERE

STOMATOLOG BEOGRAD CENTAR

GRIN DENTAL CARE


Штамбиљ Фонда                                                                                                                                                   Штамбиљ повериоца

И З Ј А В А

 

Овлашћујем Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање да на моју пензију стави административну забрану у корист  ОРДИНАЦИЈА  СТОМАТОЛОГИЈЕ GRIN DENTAL CARE БЕОГРАД, Београд-Стари Град, ул. Теразије бр. 14 спрат III стан 14, ради обезбеђења отплате  кредита у износу од _______________ динара, који ће се отплаћивати у ________ једнаких месечних рата.

Сагласан сам да Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање и _______________ међусобно размењују податке од значаја за спровођење административне забране на мојој пензији који се односе на следеће: промену месечне рате, промену адресe мог пребивалишта, престанак права на пензију и/или обуству исплате пензије коју сам остварио по решењу Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање.

 

Прилог:  последњи чек од пензије  

___________________________________

                        Корисник пензије

Бр.л.к. ______________________________

МУП _______________________________

 

Адреса :

               

       Улица__________________број______

       Место-Општина _____________________

 

         ЈМБГ корисника

_____________________________________

 

МП  _____________________________________

Потпис  овлашћеног лица  GRIN DENTAL CARE

 

Број предмета на чеку_________________

      

       Потпис______________________________

 

У ____________ дана  _______ 20___ .г.

На захтев корисника пензије ___________________________________________ да се на његову пензију стави административна забрана ради обезбеђења отплате кредита, доносимо следеће:

 

Р Е Ш Е Њ Е

О АДМИНИСТРАТИВНОЈ ЗАБРАНИ

 

На пензију _______________________________________________________________ ставља се у корист  ОРДИНАЦИЈА  СТОМАТОЛОГИЈЕ GRIN DENTAL CARE БЕОГРАД, Београд-Стари Град, ул. Теразије бр. 14 спрат III стан 14, административна забрана  за обезбеђење отплате кредита у износу од __________________ динара, с тим да му се месечни износ од ____________________ динара обуставља и уплаћује на текући рачун број .

Извршавање овог решења ће се обавити у складу са Уговором о пословној сарадњи                               бр. _____________________ од ________________ године.

Ризик наплате дуга за случај немогућности даљег спровођења овог решења не сноси Фонд.

Ово решење је урађено у 3 (три) истоветна примерка, 2 (два) за Повериоца, од којих се 1 (један) примерак доставља кориснику пензије,  и 1 (један) примерак решења за Фонд.

 

 

У ____________ дана  _______ 20___ .г.  
    Регистровано у Фонду М.П.                   Потпис овлашћеног лица Фонда
________________________________                          ________________________________

 

STOMATOLOG BEOGRAD CENTAR GRIN DENTAL CARE